Disclaimer

eXotrade - in- en verkoop exotische vogels eXotrade - in- en verkoop exotische vogels
In- en verkoop exotische vogels

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eXotrade.           

Deze  website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid   samengesteld. Het kan echter voorkomen dat vermelde informatie onjuist is.            

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.               

eXotrade aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.              

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van   derden waarop eXotrade’ geen invloed heeft. eXotrade geeft daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

© eXotrade 2024 | Disclaimer | webdesign: Page Up design